Yhdistyksen säännöt

Lempäälän Ampujat ry Yhdistyksen säännöt


Lempäälä 26.2.2018


LEMPÄÄLÄN AMPUJIEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Lempäälän Ampujat ry ja kotipaikka on Lempäälä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Lempäälän kunnassa ja sen lähialueilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä toimeenpanemalla ampumakilpailuja, antamalla ohjausta urheiluammunnassa sekä ylläpitämällä asetusten mukaisia ampumaratoja.

Yhdistys on jäsenenä Suomen Ampumaurheiluliitto ry:ssä noudattaen toiminnassaan omien sääntöjensä ohella liitolle vahvistettuja sääntöjä sekä liittokokouksen päätöksiä. Suomen Ampumaurheiluliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Lempäälän Ampujat ry:n hallituksen hyväksymä henkilö.


Lempäälän Ampujat ry:n jäsen suorittaa vuosikokouksen määräämät maksut.


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Edellytyksenä on, että vähintään neljä viidesosaa paikalla olevista puoltaa kutsua. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapaita kaikista jäsenmaksuista.


Jäsen on oikeutettu jättämään yhdistyksestä eroamisilmoituksensa koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan myös sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivujen lomakkeiden kautta tehty vapaamuotoinen eroamisilmoitus. Mikäli jäsen laiminlyö vuosikokouksen määräämien jäsenmaksujen suorittamisen maksumuistutuksesta huolimatta kahden kuukauden ajan erääntymisestä, katsotaan jäsen eronneeksi seurasta. Jäsensuhde lakkaa kalenterivuoden vaihteessa.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos havaitaan, että jäsen tietoisesti ja varoituksista huolimatta on vilpillisesti itselleen tai toiselle kilpailussa etua hankkinut, jos hän opastuksesta tai huomautuksista huolimatta toistuvasti rikkoo ampumaratojen turvallisuus- ja/tai järjestysmääräyksiä, jos hän loukkaa toisen jäsenen yhdenvertaisuutta tai jos jäsen muulla tavoin vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.
Mikäli jäsen katsoo tulleensa aiheettomasti yhdistyksestä erotetuksi, on hänellä oikeus vedota kirjeitse kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen kokoukseen joka lopullisesti ratkaisee asian.


Jäsen, joka on yhdistyksestä eronnut tai erotettu, menettää kaiken oikeutensa yhdistyksen omaisuuteen.


Yhdistyksen velvollisuuksiin kuuluu:

1) omalla alueellaan toimia tehokkaasti liiton tarkoitusperien edistämiseksi
2) noudattaa itselleen ja liitolle vahvistettuja sääntöjä sekä liiton ampujapiirille vahvistamia toimintaohjeita sekä liittokokousten ja piirin toimintaelinten päätöksiä ja antaa niille niiden haluamia tietoja.
3) huolehtia, että yhdistyksen toiminnassa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.


Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan vuosikokouksen avaamiseen saakka.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä yhdistyksen jäsenistä sihteerin ja muita tarpeellisiksi katsomiaan virkailijoita.


Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa yhdistykselle kertynyt omaisuus ja vastata sen hoidosta
2) kantaa yhdistykselle tulevat maksut ja pitää jäsenluetteloa
3) toimia kantajana ja vastaajana yhdistyksen puolesta kaikissa virastoissa ja oikeusistuimissa sekä edustaa yhdistystä niissä tapauksissa, joita varten yhdistys ei ole muuta edustajaa valinnut
4) määrätä yhdistyksen virkailijoiksi valittujen jäsenten tehtävät ja heille mahdollisesti suoritettava palkkio
5) kaikin käytettävissä olevin laillisin keinoin koettaa toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta
6) suorittaa kaikki näiden sääntöjen muissakin pykälissä hallitukselle määrätyt tehtävät ja ne yhdistyksen tehtävät, joille muuta suorittajaa ei ole asetettu
7) kutsua yhdistys koolle.


Hallitus on päätösvaltainen, jos kaikki jäsenet ovat ajoissa saaneet kokouksesta tiedon sekä vähintään kolme (3) jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja niihin luettuna on saapuvilla.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, kaksi aina yhdessä.


Ylin määräämisvalta yhdistyksen asioissa on sen päätösvaltaisilla kokouksilla, joista varsinainen vuosikokous pidetään tammi - helmikuun aikana ja ylimääräiset kokoukset yhdistyslain 20§:n mukaisesti.

Vuosikokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4) käsitellään hallituksen antama toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta toimintavuodelta ja vahvistetaan tilinpäätös
5) käsitellään niiden aiheuttamat asiat ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
6) tarkastetaan ja vahvistetaan hallituksen laatima toiminta- ja tilisuunnitelma alkavaa toimintakautta varten
7) valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä hallituksen kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä alkavaa toimintakautta varten
8) valitaan toiminnantarkastaja ja varalla oleva toiminnantarkastaja alkavan toimintavuoden toimintaa tarkastamaan
9) määrätään jäsenmaksujen sekä muiden maksujen suuruus alkavalle toimintavuodelle
10) käsitellään muita hallituksen tai jonkun jäsenen esittämiä asioita, jotka kokouskutsussa ovat mainitut.


Ylimääräisissä kokouksissa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) valitaan pöytäkirjan tarkastajat
4) käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.


Yhdistyksen kutsuu kokoukseen hallitus vähintään seitsemän päivää (7d) ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla. Kokouskutsussa mainitaan käsiteltävät asiat.


10§ Yhdistyksen kokouksissa on kullakin saapuvilla olevalla jäsenellä yksi ääni. Asiat, joista ei ole toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa, muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.


Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan vaadi suljettua äänestystä.

Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

11§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ovat asianmukaisilla todisteilla varustettuina ja päätettyinä viimeistään viisi päivää (5d) ennen vuosikokousta esitettävä toiminnantarkastajalle, jonka on se lausuntonsa kera palautettava hallitukselle viimeistään vuosikokousta edeltävänä päivänä.


12§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen päätösvaltaisessa kokouksessa, jos vähintään 2/3 saapuvilla olevista muutoksen tekoa puoltaa. Muutokset astuvat voimaan vasta sen jälkeen kun liitohallitus on ne vahvistanut ja ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

13§ Kysymys yhdistyksen purkamisesta on ratkaistava kahdessa eri kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 läsnäolevien jäsenten äänistä, jotta yhdistyksen purkaminen voidaan panna täytäntöön.


Jos yhdistys jäsenten tekemän päätöksen perusteella puretaan, päättää yhdistyksen viimeinen kokous tavallisessa järjestyksessä, miten yhdistyksen varat käytetään jonkun sellaisen silloin toimivan rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön hyväksi, jonka toiminta vastaa näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä.

Samoihin tarkoituksiin käytetään varat, jos yhdistys lain mukaan lakkautetaan.

14§ Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

15§ Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 26.2.2018 ja ne korvaavat yhdistyksen aiemmat säännöt.